Aviso legal

Os datos identificativos do responsable do sitio web son os que figuran a continuación: FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE INVESTIGACIÓNS DA AUGA con domicilio sito en Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 2012/10 e con domicilio social en Vila da Auga Rúa de José Villar Granjel, 33, Aquahub – A 15890, Santiago de Compostela, A Coruña (España) e NIF G70312020.

O acceso e uso do sitio web de CETAQUA atribúe a quen o realiza a condición de “Usuario” que acepta plenamente e sen reservas as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e condicións do sitio web.

Condicións Xerais de Utilización do Sitio web

Obxecto

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo acceso, creación, edición, modificación e supresión) ao presente sitio web de CETAQUA, incluídos os contidos e servizos postos a disposición no mesmo. Calquera persoa que acceda ao presente sitio considérase “Usuario” e acepta de forma expresa, automática e voluntaria someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento que acceda ao presente sitio web, así como ás condicións particulares que, no seu caso, lle sexan aplicables.

CETAQUA resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web; modificar ou eliminar servizos ou contidos así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

Uso

O Usuario é consciente e acepta que o uso do sitio web se realíza en todo caso baixo a súa única responsabilidade. Quedando prohibido o uso do sitio web con fins ilícitos ou lesivos para CETAQUA ou calquera terceiro. Na utilización do sitio web, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e/ou os dereitos de CETAQUA e/ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o sitio web, ou que impedise de calquera forma a normal utilización do sitio web.

CETAQUA adopta as medidas de seguridade razoablemente adecuadas para detectar a existencia de virus, con todo, o Usuario deber ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto, CETAQUA non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

Protección de datos persoais

A información sobre o tratamento de datos persoais que efectúa CETAQUA está dispoñible na seguinte ligazón.

Este sitio web pode conter ligazóns ou referencias a outros sitios web que non están baixo o noso control e nas que, por tanto, non é aplicable a presente política de protección de datos. Aconsellámoslle ler as indicacións que respecto diso conteña cada páxina web que visite. Vostede pasará a ser o único responsable das súas conexións con tales páxinas.

Dereitos de propiedade Industrial e Intelectual

Toda a información contida no sitio web (imaxes, deseños gráficos, código fonte, deseño, estrutura de navegación, bases de datos) é propiedade de CETAQUA.

Os dereitos de explotación sobre o presente sitio web e calquera dos seus contidos, elementos e, en particular, os dereitos de uso, explotación, distribución, transformación e comunicación pública pertencerán en todo momento con carácter exclusivo, durante a vixencia prevista legalmente respecto a tales dereitos de propiedade industrial e intelectual e para todo o mundo a CETAQUA, incluíndo calquera mellora, adaptación, tradución, perfeccionamento de calquera dos seus contidos, elementos e demais materiais creados, editados e/ou modificados polo Usuario. O Usuario non poderá utilizar, as marcas rexistradas por CETAQUA, nomes comerciais, deseños, know-how así como calquera outro signo distintivo de CETAQUA, sen o previo e expreso consentimento da mesma.

O usuario non poderá modificar nin reproducir, nin en parte nin na súa totalidade, esta información, sen o consentimento previo e expreso de CETAQUA. Con carácter enunciativo pero non limitativo: 1) O usuario non se atopa autorizado a suprimir, eludir, manipular o “copyright” e demais datos identificativos dos dereitos de CETAQUA, así como calquera mecanismo de protección. 2) O usuario non se atopa autorizado para desmontar, descompilar ou investir as bases de datos na que se almacena a información da Web. Toda a información do sitio web está protexida baixo os dereitos de autor. A utilización non autorizada da información contida nesta Web, a súa revenda, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de CETAQUA, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. As marcas (signos distintivos e logos) que aparecen no sitio web son titularidade exclusiva de CETAQUA e están debidamente rexistrados ou en proceso de rexistro. As denominacións doutros Produtos, Servizos e Compañías que aparezan neste documento ou no sitio web poden ser marcas ou outros signos distintivos rexistrados polos seus respectivos e lexítimos propietarios.

Exclusión de garantías e responsabilidades

CETAQUA non é responsable dos danos ou prexuízos derivados do uso dos contidos da súa web. En especial, CETAQUA non responde nin dos contidos nin do estado das ligazóns ou links que contén neste sitio web e que poden conducir ao usuario a outros sitios e páxinas web xestionadas por terceiros. CETAQUA non responde nin dos contidos nin do estado dos devanditos sitios e páxinas web. O acceso ás mesmas a través deste sitio web tampouco implica que CETAQUA recomende ou aprobe os seus contidos. CETAQUA non se fai responsable das deficiencias do servizo do seu centro servidor, nin das redes de comunicación, nin dos problemas resultantes de mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas dos navegadores. Tanto o acceso ao sitio web como o uso que poida facerse da información contida no mesmo é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. CETAQUA non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidese derivarse do devandito acceso ou uso da información. CETAQUA non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que puidesen causarse ao sistema informático do usuario, os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no computador do usuario utilizado para conexión aos servizos e contidos da web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

Hiperenlaces e sitios enlazados

O usuario que pretenda establecer un hiperenlace ou dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao sitio web de CETAQUA, deberá obter unha autorización previa e por escrito de CETAQUA. O establecemento de Hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre CETAQUA e o propietario do sitio ou da páxina web na que se estableza o Hiperenlace, nin a aceptación ou aprobación por parte de CETAQUA dos seus contidos ou servizos. En todo caso, CETAQUA resérvase o dereito para prohibir ou inutilizar en calquera momento calquera hiperenlace ao seu sitio web, especialmente nos supostos de ilicitud da actividade ou contidos do sitio web en que se inclúe o hiperenlace.

No sitio web de CETAQUA ponse ao dispor do Usuario, unicamente para a procura de, e acceso a, a información, contidos e servizos dispoñibles na internet, Hiperenlaces ou dispositivos técnicos de ligazón (e.g. links ou botóns), que permiten ao Usuario o acceso a sitios ou portais da internet pertencentes ou xestionados por terceiros (Sitios Enlazados). CETAQUA non ofrece nin comercializa por si e/ou por medio de terceiros a información, contidos e servizos dispoñibles nos Sitios Enlazados, nin aproba, supervisa ou controla de ningún xeito os contidos e servizos así como calquera material de calquera natureza existente nos mesmos, asumindo o Usuario de maneira exclusiva toda a responsabilidade da navegación a través dos mesmos.

Lexislación aplicable e xurisdición

As presentes condicións xerais rexeranse pola lexislación española.

CETAQUA e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais da cidade de Barcelona, para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do sitio web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.