Política de privacidade

FUNDACIÓN CETAQUA, CENTRO TECNOLÓXICO DA AUGA, FUNDACIÓN PRIVADA elaborou esta política de privacidade coa finalidade de informarlle sobre o tratamento que realiza dos seus datos persoais.

1. Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O tratamento dos datos persoais solicitados mediante o presente sitio web, así como daqueles que se soliciten como consecuencia da xestión das consultas que Vde. expoña, será responsabilidade da FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE INVESTIGACIÓNS DA AUGA con domicilio sito en Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 2012/10 e con domicilio social en Vila da Auga Rúa de José Villar Granjel, 33, Aquahub – A 15890, Santiago de Compostela, A Coruña (España) e NIF G70312020.

O simple feito de visitar a Web e navegar polas súas distintas seccións non require que nos facilites ningún dato de carácter persoal ou que te rexistres como usuario. Con todo, lembrámosche que se poderán instalar cookies no teu dispositivo de acceso de acordo co disposto na nosa Política de Cookies. Podes obter máis detalle sobre as cookies que utilizamos, a configuración do seu consentimento, e como podes desactivalas, na nosa Política de Cookies.

No sitio web (www.umcigat.es) pódense atopar distintas ligazóns a plataformas e páxinas xestionadas por terceiras entidades. Estas páxinas dispoñen da súa propia Política de Privacidade na que se detalla a entidade responsable do tratamento dos datos e as finalidades destes. CETAQUA non asume ningunha responsabilidade polo tratamento dos seus datos que se leven a cabo nas devanditas páxinas.

Se ten calquera dúbida sobre o tratamento da súa información persoal, pode contactar con CETAQUA mediante o seguinte email: dpo@cetaqua.com

2. Con que finalidade se tratarán os seus datos persoais?

Finalidade principal: Xestionar as peticións, consultas ou reclamacións que Vostede efectúe por medio do sitio web, para os efectos de tramitalas internamente e, no seu caso, darlle resposta.

Así mesmo, no caso de que vostede proporcione o seu consentimento por medio das correspondentes casas, os seus datos persoais trataranse coas seguintes finalidades adicionais:

  • Remitirlle información comercial (por medios electrónicos, impresos e/ou telefónicos) sobre CETAQUA, Fundación Centro Galego de Investigacións da Auga, Fundación Privada e Centro Andaluz de Investigacións da Auga, Fundación Privada e outras empresas do Grupo Agbar por calquera medio, incluído o electrónico, sempre que vostede outorgue o seu consentimento por medio dunha casa habilitada para ese efecto no sitio web, e ata que non nos solicite que deixemos de facelo.

Teña en conta que para o envío de información comercial por medios electrónicos utilizamos tecnoloxías de seguimento de terceiros (en concreto MailJet) que nos permiten obter información sobre a apertura dos correos electrónicos e a pulsación das ligazóns contidas nos mesmos por parte dos destinatarios, para os efectos de medir a efectividade das campañas e para coñecer a información que a vostede lle interesa en función da súa interacción coas nosas campañas, para os efectos de remitirlle, en base ao seu perfil, contidos relacionados. Neste sentido, utilizamos tecnoloxías denominadas web beacons, píxeles invisibles e tecnoloxías de alteración de ligazóns. Vostede terá dereito a opoñerse en todo momento a este tratamento de datos, incluíndo a elaboración de perfís, polos medios que se indican neste documento.

3. Durante canto tempo?

Os seus datos persoais serán tratados para as finalidades principais mentres sexan necesarios para a xestión da súa petición, consulta ou reclamación; no caso de que estean relacionadas cun contrato que vostede teña coa compañía, serán tratados mentres dure a relación contractual.

Para as finalidades adicionais de promoción comercial, e sempre que Vde. as autorice, CETAQUA tratará os seus datos ata que vostede solicite que deixemos de facelo.

Por suposto, poderá solicitar en calquera momento que se deixen de tratar os seus datos para as finalidades adicionais. Para iso, simplemente deberá remitirnos unha solicitude tal e como se indica no apartado “Dereitos dos afectados” deste documento.

En todos os supostos, cando finalicen os períodos indicados, os seus datos persoais conservaranse bloqueados durante o período en que puidesen derivarse calquera responsabilidades da execución do contrato ou de cada finalidade. Cando expiren tales responsabilidades, os seus datos persoais serán eliminados de forma definitiva.

4. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais para as finalidades referidas é o consentimento do interesado, manifestado por medio das correspondentes casas do formulario. En todo caso, informámoslle de que poderá retirar en calquera momento o consentimento a través dos medios indicados no apartado “Dereitos dos afectados” deste documento.

5.  Que medidas de seguridade implantáronse para protexer os seus datos persoais?

Os seus datos persoais serán tratados de maneira absolutamente confidencial. Así mesmo, implantáronse medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir a seguridade dos mesmos e evitar a súa destrución, perda, acceso ilícito ou alteración ilícita. Á hora de determinar estas medidas, tivéronse en conta criterios como o alcance, o contexto e ás fins do tratamento, o estado da técnica e os riscos existentes.

6. Existen outras entidades que poden ter acceso aos seus datos persoais para axudar a CETAQUA con algunha das tarefas?

CETAQUA conta con varios provedores que lle asisten na execución de distintas tarefas relacionadas co tratamento dos seus datos persoais.

Por eficiencia do servizo, algúns dos nosos provedores están situados en países situados fóra do Espazo Económico Europeo (EEE) ou, estando situados no EEE, comparten a información con outras entidades situadas fóra do devandito territorio. En todo caso, CETAQUA garante que:

• As transferencias realízanse a países respecto dos que a Comisión Europea declarau que proporcionan un nivel de protección equiparable ao europeo. 

• En ausencia da devandita declaración de adecuación, asináronse as Cláusulas Contractuais Tipo aprobadas pola Comisión.

Pode consultar esta información na páxina da AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

Para máis información sobre esta materia, contacte co Delegado de Protección de datos de CETAQUA en dpo@cetaqua.com.

7. Cédense os seus datos persoais a terceiros?

CETAQUA non comunica os seus datos persoais a terceiros, salvo que Vde. o consinta ou que esteamos obrigados por unha lei.

Cando sexa necesario o seu consentimento para comunicar os teus datos persoais a terceiros, nos formularios de recollida de datos informarémoslle da finalidade do tratamento, dos datos obxecto de comunicación, así como da identidade ou sectores de actividade dos posibles cesionarios dos seus datos persoais.

CETAQUA si podería estar obrigada a comunicar os seus datos persoais cando iso veña imposto por unha disposición legal ou no caso de que fose requirida pola Administración pública ou Forzas e Corpos de Seguridade do estado.

8. Dereitos dos afectados:

Vostede ten, en todo momento, a posibilidade de exercitar os dereitos que se describen a continuación:

DereitoEn que consiste?
Dereito de accesoConsultar que datos persois temos sobre Vostede.
Dereito de rectificaciónModificar os datos personais que temos sobre Vostede cando sexan inexactos ou incompletos
Dereito de oposiciónSolicitar que non tratemos os seus datos persoais para algunhas finalidades concretas.
Dereito de supresiónSolicitar que eliminemos os seus datos persoais.
Dereito de limitaciónSolicitar que limitemos o tratamento dos seus datos persoais.
Dereito de portabilidadeSolicitar que lle entreguemos nun formato informático la información que temos sobre Vostede.
Dereito a presentar unha reclamación ante la autoridade competentePresentar unha reclamación ante a autoridade competente en materia de protección de datos para defender os seus dereitoss, a través da páxina web www.aepd.es.

Para revogar os seus consentimentos ou para  exercer os seus dereitos, pode poñerse en contacto con CETAQUA, remitindo unha comunicación a FUNDACIÓN CETAQUA, CENTRO TECNOLÓXICO DA AUGA, FUNDACIÓN PRIVADA, ben por correo electrónico á dirección dpo@cetaqua.com ou ben mediante correo postal á seguinte dirección: Vila da Auga, Rúa de José Villar Granjel, 33, Aquahub – A 15890, Santiago de Compostela, A Coruña (España) con referénciaa “Protección de datos”. A solicitude deberá conter copia do seu DNI ou outro documento identificativo equivalente, así como o contido mínimo previsto na normativa aplicable. Se a solicitude non reúne os requisitos especificados, CETAQUA poderá requirirlle que a emende. 

9. Delegado de Protección de datos.

FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE INVESTIGACIÓNS DA AUGA nomeou un Delegado de Protección de Datos. Pode contactar con el para realizar calquera consulta sobre o tratamento dos seus datos ou exercitar algún dos dereitos indicados no apartado anterior no email de contacto: dpo@cetaqua.com. A súa solicitude será atendida de modo confidencial e contestada polo Delegado de Protección de Datos. 

10. Redes sociais

Como norma xeral, os perfís corporativos de FUNDACIÓN CETAQUA, CENTRO TECNOLÓXICO DA AUGA, FUNDACIÓN PRIVADA en redes sociais (Twitter, Youtube, LinkedIn etc.) teñen un carácter meramente informativo. Se nos facilita datos a través de mensaxes privadas en redes sociais con motivo dunha consulta ou petición realizada por ese medio, os datos persoais facilitados serán utilizados exclusivamente para atender a petición efectuada, nos termos expostos nesta Política. Lembrámoslle que non debe incluír datos persoais seus ou de terceiros (como e-mails, nome, teléfono ou número de contrato) a través de mensaxes abertas en ningunha rede social. Se non está seguro de se a súa mensaxe pode ou non ser lida por terceiros, aconsellámoslle que nos contacte por outra canle.

11. Actualización da presente política.

Esta política pode ser revisada por CETAQUA en calquera momento. Acórdese de revisala cada certo tempo. No caso de que as modificacións conleven un cambio substancial no tratamento dos seus datos ou se requira o seu consentimento para algún novo tratamento informaráselle acerca deses cambios coa fin de solicitar novamente o seu consentimento naqueles casos nos que fose necesario.

Política de Privacidade revisada o 1 de febreiro de 2021.